fbpx skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Reclameborden Totaal BV.

Artikelnr. Omschrijving
.
Artikel 1 ALGEMEEN:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Reclameborden Totaal, hierna te noemen: “RBT”, en een Wederpartij waarop RBT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RBT, voor de uitvoering waarvan door RBT derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van RBT en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RBT en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien RBT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

.
Artikel 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN:

1. Alle offertes en aanbiedingen van RBT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. RBT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is RBT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RBT anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RBT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

.
Artikel 3 CONTRACTDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST:

1. De overeenkomst tussen RBT en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij RBT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. RBT zal nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn bij leveringen later geleverd als eerder overeengekomen.

3. Indien RBT gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan RBT ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van RBT. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is RBT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. RBT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. RBT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij niet tijdig nakoming zal de Wederpartij RBT schriftelijk een nadere redelijke termijn stellen om alsnog te presteren. RBT zal nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn. De RBT heeft het recht de opdracht in gedeelten uit te voeren.

7. Alle door RBT te leveren producten worden altijd los geleverd. Makelaarsborden welke bestaan uit een metalen frame worden altijd in losse delen geleverd en niet geassembleerd. Alle producten worden montagevriendelijk aangeleverd inclusief alle benodigde bevestigingsmiddelen. Alleen indien expliciet in de opdrachtbevestiging is vermeld wordt afwijkend de leverantie geassembleerd geleverd.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RBT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. RBT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is RBT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen RBT bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van RBT op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RBT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RBT gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van RBT daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Indien RBT met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is RBT niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij RBT alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op RBT rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

.
Artikel 4 OPSCHORTINGEN, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST:

1. RBT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van RBT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is RBT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is RBT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RBT kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RBT op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien RBT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien RBT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de Wederpartij met instemming van de RBT de overeenkomst ontbindt is de Wederpartij verplicht alle door de RBT bestelde,eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen tegen de door de RBT betaalde prijs af te nemen en de RBT voorts schadeloos te stellen tegen betaling van 25% van het factuurbedrag. Bovendien zal de Wederpartij de uit de annulering voortvloeiende kosten vergoeden naar de RBT.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is RBT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RBT, zal RBT in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RBT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RBT anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RBT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RBT op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

.
Artikel 5 (DRUK)PROEVEN EN/OF PRODUCTIETEKENINGEN, AFWIJKINGEN, KLEURVERSCHILLEN, STICKERBESTENDIGHEID EN OVERMACHT:

1. De Wederpartij dient eventueel ter beschikking gestelde (druk-)proeven en/of productietekeningen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.

2. Goedkeuring van de (druk-)proeven en/of productietekeningen door de Wederpartij geldt als erkenning dat de RBT zijn werkzaamheden kan uitvoeren overeenkomstig deze (druk-)proeven en/of productietekeningen.

3. Indien de Wederpartij niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

4. Elke op verzoek van de Wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of kleuraantallen, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op Wederpartijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

6. Getoonde afbeeldingen en tekeningen op de website dienen als representatief voorbeeld voor het verkrijgen van een  goede indruk van de betreffende producten. Een duidelijke productietekening van de definitieve uitvoering van een te leveren product kan, vooraf start productie, ter goedkeuring worden verstrekt na opdracht en kan verschillen met eerder genoemde afbeeldingen en tekeningen.

7. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

8. Te allen tijde zijn er kleurverschillen of is er een reële kans op kleurverschillen bij: naleveringen, digitale- en zeefdrukprocessen, en/of verschillende producenten. RBT stelt alles in het werk deze kleurverschillen te minimaliseren. Deze brengen geen verandering in de op Wederpartijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

9. RBT levert producten welke stickerbestendig zijn. Dit geldt altijd alleen voor sticker type SP en ER welke door RBT worden geleverd. Andere type stickers kunnen mogelijk wel beschadigingen aanbrengen aan producten van RBT omdat de kleefkracht van deze sticker aanzienlijk sterker is. De specificaties van stickers welke niet zijn geleverd door RBT zijn niet bekend en kunnen eveneens beschadigingen veroorzaken aan producten van RBT.
Voor alle typen stickers geldt dat stickers welke langer dan 6 maanden hechten een permanente hechting verkrijgen met het ondervlak waardoor deze na verwijdering wel de print kunnen beschadigen.
Daarnaast zijn beschadigingen door stickers altijd mogelijk door externe factoren. Derhalve brengen reclamaties naar aanleiding van mogelijke beschadigingen door stickers geen verandering in de op Wederpartijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

10. RBT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RBT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RBT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RBT of van derden daaronder begrepen. RBT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RBT zijn verbintenis had moeten nakomen.

12. RBT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Voorzoveel RBT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RBT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

.
Artikel 6 BETALING EN INCASSOKOSTEN:

1. Betaling dient te geschieden op een door RBT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. RBT is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. RBT kan vooraf start van haar werkzaamheden een aanbetaling eisen. Na bijschrijving van de gewenste aanbetaling starten direct de werkzaamheden van RBT.

3. Bij leveranties van v-borden kan een 10% meer- of minderlevering van toepassing zijn. In de eindfactuur zullen de juiste aantallen worden gefactureerd tegen de overeengekomen stuksprijzen of de te herleiden stuksprijs uit de overeengekomen totaalprijs

4. Betaling op rekening dient te geschieden binnen de periode als vermeld op de factuur, op een door RBT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door RBT aangegeven. RBT is gerechtigd om periodiek te factureren.

5. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. RBT heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. RBT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RBT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RBT verschuldigde.

9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

10. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien RBT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

.
Artikel 7 BEZORGINGEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle materialen worden in opdracht van de RBT door vervoersbedrijven bezorgd op de vooraf afgestemde bezorgadressen. Deze dienen aan de verharde weg te liggen en moeten bereikbaar zijn voor de transportwagens van de vervoersbedrijven, zulks ter uitsluitende beoordeling van de RBT.

2. Verkeerde (geleverde) producten dienen alleen op verzoek van RBT door de Wederpartij retour te worden verzonden waarbij de kosten geheel worden gecrediteerd door de RBT. De Gebruiker verwijst de Wederpartij door naar de betreffende vervoerder voor deze vervoerswerkzaamheden. Beschadigingen welke ontstaan door retourtransporten als gevolg van onvoldoende beschermende verpakkingen kunnen nimmer verhaald worden op de RBT en zijn in geheel voor risico van de Wederpartij.

3. Alle door RBT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van RBT totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met RBT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

4. Door RBT geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RBT veilig te stellen.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om RBT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan RBT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RBT gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens RBT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8. Voor het geval RBT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RBT en door RBT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RBT zich bevinden en die zaken terug te nemen.

.
Artikel 8 GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMATIES, VERJARINGSTERMIJN:

1. De door RBT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. RBT kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door RBT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van RBT, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar RBT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan RBT te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan RBT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RBT in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient RBT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van alle bestelde zaken. RBT zal daarnaast nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn door levering van materialen met gebreken en het niet tijdig kunnen inzetten van bestelde producten.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal RBT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van RBT, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan RBT te retourneren en de eigendom daarover aan RBT te verschaffen, tenzij RBT anders aangeeft. RBT zal door nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van RBT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RBT en de door RBT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

.
Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID:

1. Indien RBT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. RBT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RBT is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien RBT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RBT beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van RBT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. RBT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RBT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RBT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. RBT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RBT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

.
Artikel 10 RISICO-OVERGANG:

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

.
Artikel 11 VRIJWARING:

1. De Wederpartij vrijwaart RBT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RBT toerekenbaar is.

2. Indien RBT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden RBT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RBT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RBT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

.
Artikel 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM:

1. RBT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RBT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Alle afbeeldingen en tekeningen welke vermeld op de website van RBT als alle verstrekte (productie)tekeningen per e-mail mogen nimmer worden gekopieerd, worden verstrekt aan derden of worden getoond/gebruikt voor openbare uitingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RBT

.
Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RBT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van RBT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RBT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

REFERENTIES

Wij bestellen al vele jaren bij Reclameborden Totaal. We zijn erg tevreden over Léon en zijn team. Scherpe prijzen, goede kwaliteit van de V-borden, en ze denken met je mee. Mocht er dan toch een keer iets fout gaan, dan herstellen ze het fantastisch, het serviceniveau is van hoog niveau.

HARALD MEURDERS DIRECTEUR/ EIGENAAR, FORMULE DE HUIZENBEMIDDELAAR C.O. TILBURG
In het verleden hebben wij vaak geëxperimenteerd met publiciteitsborden van verschillende leveranciers. Dit is echter nooit meegevallen. Verkleuringen, verkeerde borden die met het weer afscheurde, stickers die niet wilde kleven, enz. Op bepaald moment zochten we naar alternatieven die kwalitatief goed en degelijk zijn en een nieuw soort bord die paste bij onze huisstijl. Wij kwamen bij Léon van Reclameborden Totaal terecht. Uiteraard moet ik U niet vertellen dat wij als Belg zeer sceptisch waren over een samenwerking met de “Nederlanders”. Maar ik moet kleur bekennen en moet melden dat de samenwerking met Léon zeer goed was. Het overleg, de service, levering volgens afspraak en bij levering de kwaliteit die mij direct opviel maar vooral de na-service. Zelfs buiten kantoortijden is Reclameborden Totaal telefonisch goed bereikbaar waardoor een ontbrekend onderdeel alsnog de eerstvolgende werkdag werd geleverd. Dit heeft mij overtuigd dat Reclameborden Totaal de juiste firma is om in de toekomst een langdurige samenwerking mee op te bouwen. Bedankt Léon en doe zo voort.

YANNICK TIELEN ZAAKVOERDER, IMMO DEBACKO BVBA ESSEN
Via een ongemakkelijke situatie, een aanrijding, ben ik noodgedwongen in aanraking gekomen met Léon van Reclameborden Totaal. Letterlijk een geluk bij een ongeluk!! Na een prettige afwikkeling van de schade, ik was de schuldige, hebben we een hele prettige zakelijke relatie overgehouden. We bestellen nu bouwhekdoeken voor onze bouwprojecten en v borden ( te huur en te koop borden ) voor onze vastgoed tak. Erg tevreden over zijn kwaliteit, service en snelheid van werken. Je wordt geheel ontzorgd tegen een ontzettend scherpe prijs. De combinatie van factoren zou je bijna niet geloven, maar die kan ik verzekeren. Oftewel wij zijn ontzettend blij met deze nieuwe relatie en schrijven met waardering deze recensie.

JEROEN NUIJTEN DIRECTEUR/ EIGENAAR, SELECT TOTAAL BOUW GROEP PINSENBEEK
Wij hebben bij Reclameborden Totaal al onze tuinborden, V-borden en biljetten besteld. Van begin tot het eind goede service, geen lange levertijden en een mooi eindresultaat. Kortom zeer tevreden.

EMIL DU CROIX, EMIL NVM MAKELAARS VOORBURG
Reeds enkele jaren staan de borden van TIM Vastgoed in volle kleur en uitstekende kwaliteit langs de straten en woningen in Maastricht en Zuid Limburg. Veel complimenten hebben wij reeds mogen ontvangen op onze makelaarsborden wegens de frisse uitstraling. Graag bevelen wij onze vaste leverancier Reclameborden Totaal dan ook aan bij onze collega's die op zoek zijn naar een kwalitatief hoogwaarde uitstraling van hun makelaarskantoor.

TIM SCHAAP MAKELAAR – REGISTER TAXATEUR, TIM VASTGOED MAASTRICHT
Als VBO lid werden wij er op gewezen dat Reclameborden Totaal PREMIUM PARTNER is voor de VBO-makelaars. Dit uit zich in een breed aanbod met scherpe prijsstellingen en snelle service. Bij Reclameborden Totaal hebben wij Léon als vast aanspreekpunt. Léon en collega’s hebben in het verlengde van onze bestaande huisstijl een fraai ontwerp verzorgd waardoor we werken met mooie borden. Ook als je wilt zien hoe andere kleuren, lettergebruik of positie uitpakt op het bord, werken zij dat met liefde voor je uit. Daarbij delen zij op een prettige wijze de opgedane expertise. De borden worden snel geleverd en zijn goed verpakt. Daarnaast zijn de producten ten opzichte van alle concurrentie zeer gunstig geprijsd en is de kwaliteit uitstekend. Samen is de start van de verkoop van woningen razendsnel en professioneel verlopen. Wij zullen in de toekomst zeker weer borden bestellen en bevelen andere (VBO) makelaars aan de proef op de som te nemen.

MONIQUE E. DE BEUKELAER, DE BEUKELAER FINANCIAL CONSULTANTS HOORN
Mijn eerste indrukken van Leon en zijn team zijn dat zij erg enthousiast zijn, dat voelde voor mij als prettig. Maar waar het echt om draait is dat er een toegevoegde waarde komt en die vond ik bij Leon in het actief meedenken in het ontwerp. Hij weet net zo goed als de kopende klant dat een reclamebord moet opvallen zodat er leads komen. Ik wist al in grote lijnen wat ik wilde voor ontwerp voor mijn gevelbord en onze tuinborden en vindt het daarom fantastisch dat Leon daar nog een grote schep bovenop kon doen. De tekst-trigger, de opvallende rode baan en de balans van de indeling op het reclamebord is de rede om meer dan tevreden te zijn.

ERIC VAN LOON, VAN LOON DUURZAME ENERGIE, BREDA
In onze zoektocht naar nieuwe verkoopborden zijn wij door VBO Makelaars doorverwezen naar Reclameborden Totaal. Zij zijn door VBO geselecteerd als Premium Supplier. Wij hebben daar een oriënterend gesprek gehad met Leon die heel enthousiast en betrokken was en direct allerlei creatieve ideeën had. Hij luisterde heel goed naar onze eisen en wensen en heeft die vertaald naar een fantastisch ontwerp. Dankzij de snelheid van handelen van Leon waren we er zo uit en hebben heel snel een bestelling kunnen plaatsen. Wij zijn ook zeer tevreden over de kwaliteit van de v-borden en de tuinframes en dat voor een zéér scherpe prijs! En om zo snel mogelijk te kunnen leveren werd alles nog thuisgebracht ook. Wat een service! Dankzij Leon en dankzij Reclameborden Totaal kunnen wij nu onze prachtige borden ophangen. Als je op zoek bent naar het perfecte bord voor een uitstekende prijs is dit een absolute aanrader!

RODERICK CRIELAERS DIRECTEUR/ EIGENAAR, CRIELAERS MAKELAARDIJ & TAXATIES BREDA
Ook voor bijzondere wensen: Inmiddels levert Reclameborden Totaal al een paar jaar onze borden en stickers. En dat tegen scherpe prijzen en met een TOPservice. Ook voor ons nieuwe V-bord in een bijzondere vormgeving (rond) hebben we samen rond de tafel gezeten voor het juiste ontwerp. Mede dankzij de goede adviezen daarbij van Léon hebben we een bijzonder V-bord met een krachtige uitstraling. Ook onze tuinframes worden door RBT geleverd. Wij zijn zeer tevreden en kunnen RBT zeker aanbevelen!

RUUD ZAGERS DIRECTEUR/ EIGENAAR, ZAGERS MAKELAARS BREDA
Voordat Immobilia.nl zaken deed met Reclameborden totaal waren we altijd aan het knoeien met onze borden. Ze pasten nooit goed, gingen snel stuk, waren zwaar en lomp, kortom niet werkbaar en bovenal erg duur. Sinds 2012 hebben we contact met Léon van Reclameborden totaal en bestellen we naar alle tevredenheid al onze staande borden, V-Borden, stickers, verlichting en nog veel meer bij zijn bedrijf. Dit komt onder andere door de hoge service, het meedenken naar oplossingen, de scherpe prijs en de supersnelle levering. Het persoonlijke contact ervaren wij daarbij als zeer positief. Daarnaast is de kwaliteit van de materialen erg goed. Op dit moment hebben we al honderden borden van Reclameborden totaal afgenomen en ik hoop in de komende jaren nog vele honderden te mogen bestellen. Léon en team RBT, ga zo door!

BAS KOOLHAAS DIRECTEUR/ EIGENAAR, IMMOBILLIA BERKEL EN RODENRIJS
Reclameborden Totaal is een bedrijf dat snel en deskundig werkt! Wij als makelaar hebben goede ervaring met hen en maken ook regelmatig gebruik van hun diensten. Er wordt meegedacht en adequaat gehandeld door de medewerkers van Reclameborden Totaal. Dit is een bedrijf dat we zeker kunnen aanbevelen. Van ons krijgen zij een dikke 9

ANITA ZOETENDAAL – VAN DER LAAN OFFICE MANAGER, GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS RIJNSATERWOUDE
Bij Reclameborden Totaal doen wij steeds zaken op z'n Rotterdams: snel, eerlijk en zonder gedoe!

RODERIK KLARENBEEK RMT, NVM MAKELAARSKANTOOR G. KOK BV ROTTERDAM
Ik heb bij Reclameborden Totaal mijn nieuwe te koop borden gekocht. Wij zijn vriendelijk op hun kantoor ontvangen met koffie en zijn persoonlijk geholpen met advies op maat. De borden zijn spoedig gemaakt en snel geleverd in hoge kwaliteit. Ik kan iedereen Reclameborden Totaal aanraden.

GIJSBERT-JAN VAN LENT MAKELAAR|TAXATEUR, G.J. VAN LENT MAKELAARDIJ ECHTELD
Reclameborden totaal is een bedrijf die de klant nog centraal heeft staan en waarbij ze altijd met je meedenken. Ze zijn altijd zeer goed bereikbaar, ook buiten werktijden. Leon is de drijvende kracht achter het bedrijf en geeft je een zeer goed gevoel en vertrouwen. De kwaliteit is altijd zeer goed en zelfs als ze nieuwe borden kunnen leveren voor een gunstiger tarief berekenen ze dit uit zichzelf door. Met veel vertrouwen zie ik een jarenlange samenwerking tegemoet!

MAURITS JONGBLOED EIGENAAR, RM WONEN NVM MAKELAARS DEN HAAG

Wat ik ook bestel, V-borden, tuinpalen of stickers, de mensen van Reclameborden Totaal staan mij altijd vakkundig en zeer vriendelijk te woord. Ze kennen ook de makelaarsbranche en geven dan ook advies. Levering is zonder uitzondering altijd in orde en snel! Reclameborden totaal is dan ook een professionele en prettige partner om mee samen te werken!


MARTIJN MAATJENS DIRECTEUR/ EIGENAAR, WITTEWONING MAKELAARS ROOSENDAAL
Afgelopen maand andermaal een bestelling gedaan waarbij wij, ons team, de lay-out weer verder wilden verbeteren, Leon van Dooren heeft ons andermaal goed beluisterd en perfect geadviseerd qua kleurkeuze en het resultaat is weer verder verbeterd, wij zijn weer heel blij met deze nieuwe zending raam-/-borden

Stephan Laenen, eigenaar Stephan Laenen Makelaardij, Weert
Wij werken een jaar of 4 samen met Reclameborden Totaal en hebben inmiddels frames, tuinborden, stickers, openhuis poster en V-borden naar volle tevredenheid afgenomen. De gemaakte afspraken worden nagekomen en Léon en zijn team zijn prettige mensen in de omgang.

SANDER VAN DRONKELAAR, DIRECTEUR, DRENTH MAKELAARS AMERSFOORT

Al bij het eerste contact is Léon enthousiast over “jouw” handel en hoe je dat moet aanprijzen. Gelet op de huidige booming business in de huizenmarkt is het niet eenvoudig om op te vallen. Dus met zijn schat aan ervaring bespreekt hij de kracht van je ontwerp en combineert dat ook met andere modellen raamborden. Uiteraard neemt hij hier ook jouw ontwerp als uitgangspunt. Je merkt aan alles, behalve aan zijn nimmer aflatende enthousiasme, dat je niet een van de eerste 153 klanten bent. Kort na het eerste gesprek rollen de ontwerpen via email binnen. Léon belt terug, bespreekt nogmaals de voordelen van de ontwerpen en helpt je waar nodig met de keuze en neemt het proces nogmaals met je door, van opdracht tot levering. Kortom een hele plezierige begeleiding en voor het geld hoef je het niet te laten. Reclameborden Totaal is zeer schappelijk geprijsd en rap met leveren. TOP GEDAAN!


JOHN DEUMERS DUTCH BRIKX
Altijd goede service bij Reclameborden Totaal, ze denken met je mee en helpen je graag vooruit. Makkelijk en snel telefonisch contact, dit maakt het prettig om een bestelling te plaatsen. De producten zijn van goede kwaliteit en dit voor een scherpe prijs.

TEAM VOSTERS ONROEREND GOED, VOSTERS ONROEREND GOED BV, BLADEL
Vanaf 2014 werk ik samen met Reclameborden Totaal voor de makelaarsborden, spandoekenframes en stickers etc. Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit en prijsstelling. Daarnaast bleek bij een klacht dat de mannen van Reclameborden middels snel handelen deze snel naar tevredenheid kosteloos hebben opgelost. De scherpe prijsstelling, de hoge service en het prettige contact maakt dat ik collega makelaars makkelijk doorverwijs naar Reclameborden Totaal.

BERND VAN HARDEVELD DIRECTEUR/ EIGENAAR, VAN HARDEVELD MAKELAARDIJ LUNTEREN
Onlangs raamborden (V-borden) en tuinborden besteld bij Reclameborden Totaal. Prima telefonisch te woord gestaan en nog beter meegedacht. Eigenlijk wilden we voortborduren op eerdere borden die we hadden van een andere leverancier maar Reclameborden Totaal kwam met veel betere opties waardoor de borden slijtvaster zijn en ook nog eens beter ogen. Open huis stickers kunnen met gemak worden verwijderd zonder dat de inkt ermee wordt afgetrokken. Als laatste en niet onbelangrijk, dit alles tegen zeer concurrerende prijzen. Een aanrader voor wie op zoek is naar betaalbare en perfecte kwaliteit.

PIETER BINK R.M.T NVM MAKELAAR, BINK EN PARTNERS MAKELAARDIJ BREDA
Via internet terecht gekomen bij Reclameborden Totaal en na een offerte aanvraag werd snel contact verkregen en werden mijn wensen en ideeën omgezet in concrete tips en adviezen, waarna er een mooie aanbieding (starterspakket) werd aangeraden. Begin als startend makelaar met V-raamborden, die je snel en gemakkelijk ook in een frame kunt plaatsten zodat je ruim en voordelig voorzien bent. Na akkoord gegeven te hebben kreeg ik 3 concepten en uitgewerkte V-borden via de mail aangereikt, waar ik een goede keuze uit heb kunnen maken. De aluminiumframes zijn in Breda opgehaald, onder het genot van een kop koffie en een gastvrije ontvangst met de nodige uitleg en adviezen. De borden vrijdagmiddag laat besteld en woensdag al keurig verpakt afgeleverd. Kortom, Reclameborden Totaal.nl is een aanrader!

TOM VOORHAAR, TOM’S HOUSEVISION ST. MICHIELSGESTEL
In 2016 is onze huisstijl veranderd en hebben wij in de showroom van Reclameborden Totaal veel inspiratie opgedaan. Met  de aanwezige kennis van zaken en het eerlijke advies konden wij meteen concreet verder.  De snelheid waarmee de zaken worden opgepakt,  de lage prijzen en de verkregen kwaliteit van de v-borden, bijpassende stickers en tuinframes maakt dat Van Liessum Makelaars uit Breda zeer tevreden is over de mannen van Reclameborden Totaal.

ANDREW VAN LIESSUM, DIRECTEUR, VAN LIESSUM MAKELAARS
Aangenaam verrast door de persoonlijke service door het team van Reclameborden Totaal, de vlotte aflevering in België en de kwaliteit van de ontvangen V-borden en SA frames voor de tuinborden. Graag tot een volgende keer!

KEES VAN DAM, 123HUIZENCOACH, DILSEN-STOKKEM
“Wat een geluk dat Zopfi Made Makelaardij Immo (enkele jaren terug alweer) bij Reclameborden Totaal terecht zijn gekomen. Verfrissend en eindelijk iemand die zijn afspraken nakomt. Een heel breed assortiment, betaalbare prijzen én dan ook nog eens kwaliteitsproducten leveren. De medewerkers denken mee als het gaat om een nieuw concept of als je het bestaande concept wilt wijzigen. Daarbij word je uiterst vriendelijk geholpen en nemen ze de tijd voor je.”

ANTON ZOPFI DIRECTEUR/ EIGENAAR, ZOPFI MADE MAKELAARDIJ O.G. / IMMOBILIEN MADE
Wij van Wooncorrect Makelaars bestellen al sinds onze start alle verkoop en verhuur uitingen bij Reclameborden Totaal met Léon als vast aanspreekpunt. Hierdoor heb ik korte lijntjes met hem en is één belletje voldoende om mijn borden en raamposters te bestellen. Léon heeft bij onze oprichting een fraai ontwerp verzorgd waardoor we werken met mooie v-borden. De borden worden steeds snel geleverd en zijn goed verpakt. Daarnaast zijn de produkten altijd erg gunstig geprijsd en is de kwaliteit uitstekend. Onlangs in de showroom in Breda geweest voor stickers waarbij Léon alle tijd neemt voor goed advies voor het verkrijgen van het beste resultaat.

RICHARD BERKHOUT DIRECTEUR/ EIGENAAR, WOONCORRECT MAKELAARS DORDRECHT
Bij het zoeken naar een leverancier kwam ik op de website van Reclameborden Totaal terecht. Wat mij direct opviel was het VBO keurmerk, waardoor ik al wist dat ik bij een goede partij was. Tijdens onze persoonlijke afspraak heeft Léon mij zeer vakkundig geadviseerd én met me meegedacht als startend ondernemer, erg fijn. Het digitale contact daarna met zowel Léon als zijn ontwerper Maarten zijn mij uitstekend bevallen. De uiteindelijke eerste levering was een bijzonder moment, de borden zijn absoluut naar wens ontworpen én daadwerkelijk zo geleverd. De kwaliteit van het ontwerp en de feitelijke borden staan absoluut in verhouding met de prijs, geen twijfel over mogelijk. Met een kleine onduidelijkheid mijnerzijds is ook mijn bedrijfsadviseur telefonisch keurig door Maarten te woord gestaan. Elke volgende bestelling zal ik dan ook zeker bij Léon en zijn team plaatsen; toppers die hun vak verstaan én dat ook helder communiceren. Bedankt!

FAUVE VERMEULEN, VERMEULEN MAKELAARDIJ & TAXATIES, BERGEN OP ZOOM
Afspraak is afspraak! Een scherpe prijs! Goede producten! Dat zijn de 3 belangrijkste pijlers waarom wij onze borden graag bestellen bij Reclameborden Totaal. En ook altijd in een plezierige omgang. Kortom een zeer goede leverancier.

PIETER VAN WENSEN NVM MAKELAAR, VAN WENSEN MAKELAARS KLUNDERT
Wij zijn al verschillende jaren klant bij Reclameborden Totaal. Recent hadden wij als verkoopmakelaars weer een nieuw idee qua ontwerp. Dit ontwerp hebben we voorgelegd bij Reclameborden Totaal en het resultaat is dat we alweer geweldig mooie originele onderscheidende V-borden hebben ontvangen!  Leon en zijn team hebben andermaal een hele mooie taak volbracht! Heel hartelijk dank daarvoor! Tot de volgende bestelling!

STEPHAN LAENEN, STEPHAN LAENEN MAKELAARDIJ, WEERT
Wij zijn zeer tevreden over Reclameborden Totaal. Dick is aan de telefoon een capabele man met duidelijke informatie. Na telefonisch contact is de service uitstekend. Professioneel bedrijf en plezierige omgang!

TEAM MAKELAAR BERT, MAKELAAR BERT AMSTERDAM
"Reclameborden Totaal haalt de communicatie uit de sluimerstand. Door met een pragmatische aanpak weten ze ervoor te zorgen dat onze identiteit en aantrekkingskracht als onderneming weer scherp op het vizier komt van al onze kopers en (potentiële) verkopers. Opvallende presentatie voor een eerlijke prijs is de ervaring van Hypodomus Makelaars Eindhoven

PASCAL VLEMMIX DIRECTEUR, HYPODOMUS MAKELAARS EINDHOVEN
In 2014 kwamen wij voor het eerst in contact met Reclameborden Totaal toen wij makelaarsborden nodig hadden om de aan de Dag van de Architectuur Den Haag deelnemende gebouwen te markeren. We waren redelijk laat op dit idee gekomen, maar dat was voor de mannen van Reclameborden Totaal geen enkel probleem. Twee dagen voor het evenement werden de borden persoonlijk in Den Haag afgeleverd. In 2015 hadden wij nog borden over, maar geen zuignappen meer. Ook deze werden direct geleverd. Dit jaar hoefden we dan ook niet na te denken waar we de nieuwe makelaarsborden zouden laten maken.  Reclameborden Totaal: aardige mensen, perfecte service en uitermate betrouwbaar!!

HANNEKE SCHIPHORST, STICHTING DAG VAN DE ARCHITECTUUR, DEN HAAG
Wij zijn al een aantal jaren zeer tevreden klant van Reclameborden Totaal, goede service en een prettig contact met Leon. Komen afspraken na, denken mee en begrijpen hoe het werkt! Wij zijn bijzonder blij met onze mooie opvallende te koop borden; zowel de driehoek pijl borden als de banner frames zijn een succes. We krijgen veel positieve reacties van klanten en dat is een goed teken! Kortom, wat ons betreft een echte aanrader! Ga zo door!

DANNY SCHRIJVERS, BIJ BRIGITTE MAKELAARDIJ & TAXATIES VALKENSWAARD
Bastiaan Makelaardij is gevestigd te Purmerend en is een nieuwe, super actieve speler op de woningmarkt met bekende vakmensen uit de regio. Het opstarten van een nieuw makelaarskantoor vraagt om een vernieuwende en gedegen aanpak. In Reclameborden Totaal Team hebben wij een meedenkende partij gevonden die ons uitstekend hebben geholpen aan te koop borden en spandoeken tegen scherpe prijzen. Wij bevelen Léon en zijn team dan ook van harte aan.

JOHN VAN DER KNAAP MAKELAAR, BASTIAAN MAKELAARDIJ PURMEREN
Bij onze zoektocht naar tuinborden en v-borden kwam ik bij Reclameborden Totaal terecht. Doordat zij o.a. premium partner van de VBO zijn, heb ik contact gezocht en tot op de dag van vandaag hebben we daar nog geen minuut spijt van! Het begrip, meedenken, enthousiasme én creativiteit… Ze hebben veel kwaliteit in huis op zowel technisch als sociaal niveau. Echt een aanrader voor iedereen die op zoek is naar een meedenkende partner op makelaarsborden gebied!”

JEANET TANIS, TANIS MAKELAARDIJ, GOEDEREEDE EN HELLEVOETSLUIS
Met een middelgroot makelaarskantoor moesten we de afgelopen jaren meeveren met alle winden die er door onroerend-goed-land waaien. Ook bij onze nieuwe concepten als ElkeDagGoedkoper.nl (waarbij vooral in de pioniersfase snel schakelen nodig was) hielp ReclameBordenTotaal ons goed uit de brand. Bij een nieuwe her-styling van het makelaarskantoor werd er goed meegedacht, en was het uitwerken van een prototype geen probleem. Wij hebben er in elk geval een vaste leverancier bij.

EDWIN BROCKHOFF DIRECTEUR/ EIGENAAR, BROCKHOFF MAKELAARS, AMSTELVEEN
Back To Top
Zoeken